Агиославика е замислен като развиващ се проект, който си поставя за цел да направи достъпно със средствата на новите технологии средновековното славянско агиографско наследство. Първоначално ще бъде представен Станиславовият чети-миней – ценен средновековен славянски пергаментен ръкопис от XIV в., съхраняван в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София.

Агиославика дава достъп до дигитални копия на всички страници от ръкописа, придружени с кодикологични и библиографски сведения. Онлайн изданието на Станиславовия чети-миней дава уникална възможност на изследователите медиевисти-слависти от цял свят да реализират свои научни проекти във връзка с конкретни аспекти на ръкописа или в по-широкото поле на агиографията, разпространявана сред южните славяни през Средновековието.

 

 

 


Фонд научни изследвания

Национална библиотека
„Св. Св. Кирил и Методий“

Софийски университет
„Св. Климент Охридски“

Проектория