За проекта

Агиославика е резултат от дейността на група млади учени палеослависти по проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието, младежта и науката (ДМУ 03/19), който се реализира с любезното съдействие на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, институционалната подкрепа на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и в сътрудничество с „Проектория”.

Проектът има за цел да подготви за издание и да изследва Станиславовия чети-миней - един от най-ценните средновековни славянски ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Интернет страницата е разработена така, че информацията в нея непрекъснато да се обновява и допълва, както с новини за проекта, така и с нови сведения и допълнителни ръкописи, съпроводени с необходимите метаданни. Като начало се дава свободен достъп до висококачествените копия на всяка от 700-те запазени страници от изследвания ръкопис с възможност за неколкократно увеличение. Дигиталните изображения са съпроводени с  критически апарат – подробна информация за кодекса, идентификации на гръцките първообрази на текстовете по BHG и CPG и включени библиографски сведения за всяка една от статиите. Като втори етап от работата се предвижда разчетените текстове да бъдат въведени в електронен формат, което да направи възможно и достъпно онлайн електронно издание на целия ръкопис.

Станиславов чети-миней

Сред палеославистите той е известен повече със своя каталожен номер, а именно като НБКМ 1039. Ние го нарекохме Станиславов чети-миней. Избрахме названието да носи името на един от неговите преписвачи, което се чете в приписка на л. 207v – Станислав дяк, идентифициран с известния преписвач, работил през XIVв. в Лесновския манастир. Ръкописът е създаден през XIV в. в един от двата манастира - Марковия манастир “Св. Димитър” край Скопие или Лесновския манастир „Св. Архангел Михаил”, като не е изключено да е преписан и на Атон. По състав той е чети-миней (менологий) и съдържа текстове (предимно агиографски) за първите три месеца от църковната година.

Значимостта на ръкописа се определя от това, че макар да е препис от XIV в., той съхранява старинен пласт от текстове, които са били възпроизведени приблизително във вида, в който са възникнали още в старобългарската епоха. Това обстоятелство, от една страна, прави от ръкописа ценен извор за изследване на преславските преводи, а от друга, позволява сравнително достоверна реконструкция на първоначалния състав на календарни сборници, съставяни и превеждани по времето на Златния век на средновековната българска книжовност и култура.

Станиславовият чети-миней е ключов паметник за историята на (преславския) агиографски корпус. На практика всеки изследовател, който работи в полето на агиографията, започва със или стига до няколко базисни ръкописа, представителни за най-древната агиотрадиция: Супрасълски сборник (X в.), Успенски сборник (ХІІ в.) и Станиславов чети-миней (ХІV в.). И ако първите два наистина ранни представители на тази традиция се характеризират с по-редки и маргинални (или маргинализирани) текстове, то Станиславовият чети-миней представя онова, което можем да наречем средновековен агиографски „канон”. В него е събрано ранното старобългарско наследство с по-късни напластявания, което е формирало компендиум от агиографски произведения, възпроизвеждани до късно (до XVII в.) сред южносляванските народи.

Научен екип

Ръководител на проекта

Д-р Диана Атанасова
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Факултет по славянски филологии, Катедра „Кирилометодиевистика”
E-mail: adiana@slav.uni-sofia.bg

Екип

Д-р Ирина Кузидова
Българска Академия на науките
Институт по литература, направление „Стара българска литература”
E-mail: irina.kuzidova@gmail.com

Д-р Анета Димитрова
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Факултет по славянски филологии, Катедра „Кирилометодиевистика”
E-mail: aneta_dimitrova@slav.uni-sofia.bg

Д-р Любка Ненова
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Филологически факултет, катедра „Български език”
E-mail: lyubka_nenova@swu.bg

Докторант Цветомира Данова
Българска Академия на науките
Кирило-Методиевски научен център
E-mail: cvetomira_danova@abv.bg

Докторант свещ. Козма (Красимир) Поповски
Българска Академия на науките
Кирило-Методиевски научен център/ / Свещеник в БПЦ
E-mail: p_kozma@abv.bg